Borlänge kommun
Växel: 0243 - 740 00
Öppettider: 07:30-16:15
Dela sidan på sociala medier

Elevhälsa

Elevhälsan ska bidra till att skapa miljöer som främjar elevernas lärande, utveckling och hälsa. Elevhälsan ska främst vara förebyggande och hälsofrämjande samt stödja elevernas utveckling mot utbildningens mål. Enl. skollagen 2010:800 ska det finnas tillgång till skolläkare, skolpsykolog, skolsköterska, skolkurator och specialpedagogisk kompetens.

Elevhälsoarbete
I Borlänge sker det mesta av elevhälsoarbetet under rektors ledning i skolans elevhälsoteam (EHT). I teamen ingår rektor, pedagog, skolsköterska, kurator och ibland andra befattningshavare som utsetts av rektorn. Dokumentationen inom elevhälsan sker i datajournal PMO (Profdoc Medical Office) enligt patientdatalagen 2008:355, patientsäkerhetslagen 2010:659, offentlighets- och sekretesslagen 2009:400, arkivlagen 1990:782 och skollagen 2010:800.

Den centrala elevhälsan
En del av elevhälsan är i Borlänge kommun organiserad i en central enhet med en egen verksamhetschef. Elevhälsan är en stabsfunktion och tillhandahåller kompetenser och tjänster till förvaltningsledning, skolledare, elever och föräldrar. Uppdraget omfattar förskolan till gymnasiet. De lokala elevhälsoteamen förstärks några gånger per termin med skolläkare och skolpsykolog från Centrala elevhälsan. 

Syftet med en central organisation är att skapa en enhet som utvecklar en högkvalitativ och enhetlig service till kommunens skolor. I Centrala elevhälsan finns skolpsykologer, skolläkare, skolsköterskor, inkluderingspedagoger, specialpedagoger, synpedagoger, tal- och hörselpedagoger samt utvecklare/utredare. Samtliga yrkeskategorier samverkar med varandra och arbetar på uppdrag av rektor.

Vi som arbetar i elevhälsan
Vi som arbetar i elevhälsan är inkluderingspedagoger, skolläkare, skolsköterskor, skolpsykologer, hörsel-, tal- och synpedagoger, specialpedagog/utredare, specialpedagogisk samordnare och samordnande kurator.

Elevhälsans arbetsplats
Några av elevhälsans medarbetare har sina arbetsplatser i stadshuset medan andra, till exempel skolsköterskor, har sina arbetsplatser på skolorna.


Sidan senast uppdaterad