Borlänge kommun
Växel: 0243 - 740 00
Öppettider: 07:30-16:15
Skolskjuts
0243-741 11
Dela sidan på sociala medier

Skolskjuts

Barn och elever som går i grundskolan har rätt till skolskjuts om det exempelvis är långt till skolan.

Vem har rätt till kostnadsfri skolskjuts?

Enligt lagen är kommunen skyldig att anordna kostnadsfri skolskjuts om det behövs med hänsyn till färdvägens längd, trafikförhållanden, funktionshinder hos en elev eller någon annan särskild omständighet. I kommunens skolskjutsreglemente (nederst på sidan) finns ytterligare bestämmelser om hur frågor som rör skolskjutsar ska hanteras. 

Ansökan om skolskjuts ska göras en gång per år (inför kommande läsår) samt om förhållandena för barnets boende förändras under läsåret.

Barn i förskoleklass har inte rätt till skolskjuts.

Resor till och från fritidshem ansvarar vårdnadshavaren för.

Avståndsregler

I Borlänge har man har rätt till skolskjuts om närmaste lämpliga gångväg till av kommunen anvisad skola eller hållplats:
- för elever i år 1 till 3 överstiger 2 kilometer
- för elever i år 4 till 6 överstiger 3 kilometer
- för elever i år 7 till 9 överstiger 5 kilometer

 

Upptagningsområden

Rätten till skolskjuts prövas i första hand till den skola vars upptagningsområde eleven tillhör. Väljer eleven en annan skola måste en särskild prövning göras efter att en ansökan lämnats in. Respektive upptagningsområde och anvisade skolor hittar du i dokumentet nederst på sidan.

 

Skolskjuts vid växelvis boende

En elev som bor växelvis hos båda vårdnadshavarna inom Borlänge kommun kan få skolskjuts vid växelvis boende om sträckan mellan skolan och minst en av adresserna uppfyller kommunens avståndsregler. En av vårdnadshavarna ska vara folkbokförd inom den aktuella skolans upptagningsområde.

Ett växelvis boende innebär i det här sammanhanget att barnet bor hos båda vårdnadshavarna, ungefär lika fördelat mellan hemmen. I ansökan om skolskjuts vid växelvis boende ska vårdnadshavarna markera fältet för växelvis boende samt redogöra för ett ungefärligt boendeschema för barnet. Detta räcker som intyg. I de fall vårdnadshavarna inte är överens kring det växelvisa boendet behöver avtal eller dom bifogas ansökan.

Ansökan om skolskjuts ska göras en gång per år (inför kommande läsår) samt om förhållandena för barnets boende förändras under läsåret.

Tillfällig skolskjuts vid olycksfall

Om en elev skadar sig under skoltid eller på väg till eller från skolan ersätter skolförsäkringen skolskjuts om behov finns (läkarintyg krävs). Elevens vårdnadshavare ska anmäla olycksfallet till försäkringsbolaget genom att antingen ringa eller göra anmälan på Folksams webbsida
 
Mer information finns i försäkringsbeskedet längst ner på sidan.
 
Om skada uppkommer på fritiden och behov av skolskjuts finns kan skolskjuts anordnas av kommunen om eleven inte kan komma till skolan på annat sätt. Behovet ska styrkas med läkarintyg. Observera att om eleven har en egen olycksfallsförsäkring ska en förfrågan om bekostande av skolskjuts alltid först ställas till aktuellt försäkringsbolag.

 

Hitta snabbt

Spara skolkortet - det behövs i höst igen

Alla elever i Borlänge som har skolkort för att åka buss ska i år behålla kortet över sommaren.

Busskort - skolkort

Elever som får skolskjuts genom den allmänna kollektivtrafiken har fått ett så kallat skolkort hemskickat.

Aktuellt läsåret 16/17

Elever som går på den skola som kommunen skulle ha placerat dem vid, behöver vanligtvis inte göra en särskild ansökan om skolskjuts.

Frågor och svar om skolskjuts

Här hittar du vanliga frågor och svar angående skolskjutsar. För ytterligare information om skolskjutsar hittar du kontaktuppgifter uppe till höger.

Tidtabell för skolskjuts


Sidan senast uppdaterad