Plan- och markkontoret
0243-740 00
Plan- och markchef
Linda Nilsson
0243-74023
Planarkitekt
Beate Löfvenberg
0243-666 57
Dela sidan på sociala medier

Översiktsplan och detaljplaner

Kommunerna har huvudansvaret för hur mark och vatten ska användas. För detta använder sig kommunerna bland annat av olika typer av fysiska planer.

Det finns en mängd olika lagar och regler som reglerar fysisk planering. Plan- och bygglagen och miljöbalken är de mest betydelsefulla.

Översiktsplanen

I översiktsplanen kan du läsa om kommunens allmänna syn på användningen av mark och vatten och samhällets utveckling på lång sikt. Planen täcker hela kommunens yta. I en fördjupning kan kommunen välja att belysa den långsiktiga utvecklingen av ett visst område. Planen är inte bindande. Den är dock vägledande för den övriga samhällsplaneringen.

Mer om Översiktsplan

Detaljplaner

Detaljplaner är bindande och avgränsade till ett bestämt, mindre område. Exempelvis ett eller flera kvarter i en ort, eller på landsbygden. Detaljplanerna reglerar mer i detalj hur, vad och var man får bygga och använda mark och vatten.

Mer om Detaljplaner

Områdesbestämmelser

Områdesbestämmelser är även de bindande och avgränsade till ett visst, mindre område.  De används  för att behålla ett områdes karaktär på ett önskat sätt. 

Användning av planerna

Alla ovan nämnda planer används som underlag när olika typer av beslut ska fattas. Exempelvis bygglov och tillståndsgivningar av olika slag. Planeringen angår alla. Såväl kommuninvånare som föreningar, företag och olika myndigheter. Alla planer är offentliga handlingar och är därmed tillgängliga att läsas av alla.

Säkerställer och skyddar mark

Genom god planering säkrar kommunen upp att det finns områden för nutida och för framtida behov. Exempelvis för verksamheter och för boende. Planeringen finns även till för att skydda områden som har höga värden. Exempelvis för natur och kultur. Hänsyn tas även till estetiska, sociala, ekologiska och samhällsekonomiska aspekter. Att skapa ett samhälle som är hållbart för kommande generationer är också av stor vikt.

Gemensam översiktsplan för Falun Borlänge

I juni 2014 beslutade kommunfullmäktige i Falun och Borlänge att anta
Översiktsplan FalunBorlänge. Den gemensamma översiktsplanen är ett av
verktygen för att skapa tillväxt och nya möjligheter för hela Dalarna.

Gå till webbplatsen för Översiktsplan FalunBorlänge (öppnas i nytt fönster)länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Detaljplan

En detaljplan anger vad mark- och vattenområden får användas till. Det kan till exempel vara bostäder, gator och parker. Detaljplanen avgör också hur stora hus som får byggas och hur marken ska ordnas.

Översiktsplan

Borlänge har tillsammans med Falu kommun tagit fram en gemensam översiktsplan för kommunernas hela yta, Översiktsplan FalunBorlänge. Översiktsplanen antogs av kommunfullmäktige i Borlänge 2014-06-17.


Sidan senast uppdaterad