Plan- och markkontoret
0243-740 00
Planarkitekt
Mariam Ghasemi
0243-741 08
Dela sidan på sociala medier

Ändring av detaljplan (upphävande av tomtindelning) inom fastigheterna Verdandi 9 m fl

Ett förslag till ändring av detaljplan rörande fastighetsindelningsbestämmelse inom fastigheterna Verdandi 9,Verdandi 10, Thyr 10, Sigrid 11, Mimer 1 och Saga 25 inom Borlänge centrum, har på uppdrag avfastighetsägaren tagits fram av Norrbryggan AB.

Fastigheterna som berörs av upphävandet är alla belägna
inom Borlänge centrum. Syftet med detaljplaneändringen är att möjliggöra förändring i fastighetsindelningen för fastigheterna därför behöver gällande tomtindelningar för fastigheterna upphävas.

Upphävande av tomtindelningarna anses inte vara i konflikt med planbestämmelser för gällande detaljplan. Planärendet är nu aktuellt för granskning i enlighet med reglerna för standardförfarande (plan- och bygglagen 2010:900, SFS 2014:900). Planhandlingarna är tillgängliga för granskning, under tiden 12 maj – 26 maj 2017 och finns på Palladium vid Sveatorget (entréplanet), på biblioteket vid Sveatorget samt på kommunens
hemsida www.borlange.se.

Synpunkter på detaljplaneförslaget ska skriftligen ha inkommit till Borlänge kommun, Samhällsbyggnadssektorn, Plan- och markkontoret, 781 81 Borlänge eller planmark@borlange.se, senast 26 maj 2017. Den som inte framfört skriftliga synpunkter innan detta datum kan förlora rätten att senare överklaga beslutet att anta detaljplanen.

Något ytterligare tillfälle att lämna synpunkter kommer inte att ges innan byggnadsnämnden antar detaljplanen, vilket beräknas antas tidigast i juni 2017. Laga kraft kan då bli aktuellt i sommar 2017.

Detaljplanen bedöms inte medföra någon betydande miljöpåverkan. Någon miljökonsekvensbeskrivning enligt miljöbalkens bestämmelser behöver därför inte upprättas. Samråd har skett om planförslaget samt att detaljplanen inte medför någon betydande miljöpåverkan. Samrådet pågick under tiden 9 februari – 16 mars 2017. Samrådshandlingarna, daterade februari 2017, sändes ut till sakägare, enligt fastighetsförteckning samt till berörda remissinstanser enligt särskild sändlista. 

Planhandlingarna har efter samrådet justerats med anledning av inkomna synpunkter och framgår av nedanstående sammanställning. Planhandlingarna och inkomna skrivelser vid samrådstillfället finns tillgängliga i sin helhet hos samhällsbyggnadssektorn, plan- och markkontoret.


Sidan senast uppdaterad