Plan- och markkontoret
0243-740 00
Planingenjör
Chia Eriksson
0243-741 05
Planadministratör
Caisa Hjorth
0243-74124
Dela sidan på sociala medier

Granskning av detaljplan för bostäder på fastigheten Buskåker 1:4 m.fl. inom Buskåker

Ett förslag detaljplan för del av fastigheten Buskåker 1:4 m.fl. har upprättats av Mondo arkitekter i mars 2017.

Det aktuella området är beläget i Buskåker i södra delen av Borlänge tätort. Det gränsar i öster mot Tunavägen och i norr och väster av bebyggelsen längs Buskåkersvägen. Detaljplanen syftar till att möjliggöra bostadsbebyggelse i flerbostadshus inom planområdet, som omfattas av fastigheterna Buskåker 1:4 och 2:1.

Detaljplanen bedöms inte medföra någon betydande miljöpåverkan. Någon miljökonsekvens-beskrivning enligt miljöbalkens bestämmelser behöver därför inte upprättas.

Planärendet är nu aktuellt för granskning i enlighet med reglerna för standardförfarande (plan- och bygglagen 2010:900). Detaljplanen finns tillgänglig för granskning under tiden 13 – 30 mars 2017 på Palladium Sveagatan 21 (entréplanet) samt på Biblioteket vid Sveatorget under ordinarie öppettider. 

Synpunkter på detaljplanen ska skriftligen ha inkommit till Borlänge kommun, Samhälls­byggnadssektorn, Plan- och markkontoret, 781 81 Borlänge eller planmark@borlange.sesenast den 30 mars 2017. Den som inte framfört skriftliga synpunkter då, kan förlora rätten att senare överklaga beslutet att anta detaljplanen. Något ytterligare tillfälle att lämna synpunkter kommer inte att ges innan byggnads­nämnden antar detaljplanen, vilket tidigast kan ske i april 2017.


Sidan senast uppdaterad