Plan- och markkontoret
0243-740 00
Planarkitekt
Mariam Ghasemi
0243-741 08
Dela sidan på sociala medier

Granskning av detaljplan för stadsdelsparken och förskola inom Tjärna Ängar - Paradiset

Plan- och markkontoret har fått i uppdrag att upprätta ett förslag till detaljplan för en stadsdelspark och Trollskogens förskola inom Tjärna Ängar - Paradiset.

Planområdet är beläget ca 1 km nordväst om Borlänge centrum och avgränsas i nordväst av Paradisvägen, i norr av bostadsområdet Tjärna Ängar och i söder av Paradisets villabebyggelse.  I sydost gränsar planområdet mot Högskolan Dalarna och Trafikverket.

Syftet med detaljplanen är att säkerställa grönområdet mellan bostadsområdena Tjärna Ängar och Paradiset som parkmark samt att säkerställa befintligt och föreslaget odlingslottsområde. Planen syftar också till att inom parkområdet möjliggöra en byggrätt för en parklek, samt att skapa trygga gång- och cykelstråk i området. Inom planområdet har en förskola uppförts med ett tillfälligt bygglov. Den ska säkerställas i detaljplanen.

Detaljplanen handläggs enligt reglerna för ett utökat förfarande (plan- och bygglagen 2010:900, SFS 2014:900). Planförslaget bedöms inte medföra någon betydande miljöpåverkan. Således behöver inte någon miljökonsekvensbeskrivning upprättas.

Granskningshandlingarna finns tillgängliga under tiden 3 mars – 24 mars 2017 på Palladium Sveagatan 21 och på biblioteket vid Sveatorget (1trp).

Synpunkter på detaljplanen lämnas skriftligen till samhällsbyggnadssektorn, plan- och markkontoret, Borlänge kommun, 781 81 Borlänge. Eller planmark@borlange.se, senast 24 mars 2017.


Sidan senast uppdaterad