Plan- och markkontoret
0243-740 00
Samhällsbyggnadsstrateg
Steve Johnson
0243-741 85
Dela sidan på sociala medier

Planprogram Jakobsgårdarna

Samråd om program för detaljplaner i Jakobsgårdarna

Programmet syftar till att utreda förutsätt­ning­arna för bostäder, offentliga rum, skolor mm i stadsdelen Jakobsgårdarnas obebyggda delar. Den fysiska strukturen med bebyggelse, allmänna stråk och mötesplatser samt naturmark, odling och rekrea­tion i park ska ges en bra och lämplig disposi­tion för en ekologiskt och socialt hållbar stadsutveckling i hela stadsdelen. En utveckling där även kopplingar till angränsande stadsdelar är viktiga för att skapa en sammanhållen stad.

Programmet handläggs enligt plan- och bygglagen 5 kap § 11. Planprogrammet överensstämmer med översiktsplanen och bedöms inte medföra någon betydande miljöpåverkan.

Kommunstyrelsens arbetsutskott ska efter samrådet och ev. revidering, godkänna plan­programmet och besluta om programmet kan ligga till grund för upprättande av detaljplaner.

Samrådshandlingarna finns tillgängliga under tiden 25 april – 26 maj 2017 i Palladium vid Sveatorget (entréplanet) samt i biblioteket vid Sveatorget. Samrådshandlingarna finns också i Jakobs kapell, Mångatan 8 (stängt måndagar).

Planerarstuga (öppet hus) i Jakobs kapell, ons 3/5, tor 4/5, tis 16/5 och ons 17/5, kl 15-18 samt tor 4/5 och onsd 17/5, även kl 10 -12.

Synpunkter på planförslaget lämnas till Samhällsbyggnadssektorn, plan- och markkontoret, Borlänge kommun, 781 81 Borlänge eller planmark@borlange.se, senast 26 maj 2017.

Upplysningar: samhällsbyggnadsstrateg Steve Johnson, tel: 0243-741 85


Sidan senast uppdaterad