Plan- och markkontoret
0243-740 00
Skoglig Biolog
Sofia Larson
0243-74541
Dela sidan på sociala medier

Skogsskötsel och planerade åtgärder

Förvaltningen av kommunens skogar ska tillgodose många olika intressen. Skötseln av de bostadsnära skogarna ska präglas av mångformighet och med inriktning för lek, motion och friluftsliv.  Den biologiska mångfalden ska främjas. Skogsbruket ska bedrivas på ett långsiktigt ekonomiskt sätt och samtidigt nyttjas som källa till sysselsättning.

Kommunen arbetar efter en skogsbruksplan som gäller för 2008-2017. En sammanfattning av planen hittar du här.

Varje område som är aktuellt för åtgärd planeras noga. Vi tar stor hänsyn till natur-, kultur-, och miljövärden av olika slag. Vi kommunicerar med närboende och andra berörda och sammanväger alla värden och önskemål till en praktiskt genomförbar skötsel. Skötselåtgärderna genomförs med hjälp av kommunens externa förvaltare Mellanskog och kommunens egen personal från arbetsmarknadsenheten. 

Planerad skogsskötsel

Här kan du få mer information om var vi planerar att utföra skogsskötselåtgärder och hur det berör dig:

Skogliga åtgärder i Skräddarbacken

Under hösten och vintern 2015/2016 planerade Borlänge kommun och Borlänge Energi skogliga åtgärder i form av röjning, gallring och fällning av enstaka träd i de norra delarna av Skräddarbacksskogen. Boende i området har fått utskick om planerna och har under sommaren 2015 givits möjlighet att lämna synpunkter.

Under våren 2016 har fällning av träd nära tomterna genomförts medan gallringen har skjutits upp pga. dåliga markförhållanden. Gallringen planeras istället att genomföras under januari-februari 2017, förutsatt att det blir en bra vinter med god bärighet för att undvika skador på marken. När skogsmaskinerna är på plats är det viktigt att hålla avstånd och se upp för fallande träd.

Här kan du ta del av planerna, se karta över åtgärdsområdet och läsa samrådsredogörelsen.

För övrig information om åtgärden är du välkommen att kontakta Plan- och markkontoret, se kontaktuppgifter överst på sidan.

Utskick Skräddarbacken

Samrådsredogörelse 

Skogliga åtgärder i Tuna-Hästberg

Borlänge kommun planerar skogsskötselåtgärder i Tuna-Hästberg. Med anledning av detta har ett samråd där närboende och andra berörda har möjlighet att lämna synpunkter genomförts. Områden som berörs av åtgärder är markerade på kartan som du hittar längst ner på sidan. De planerade åtgärderna innefattar både hyggesfria avverkningar, gallringar och röjning.

Generellt försöker Borlänge kommun i bostadsnära områden att gynna tall och lövträd som ger ett ljust och luftigt intryck. Vi sparar speciellt lövträd som är viktiga som föda och boträd för fåglar samt sälg som blommar tidigt och är viktig för humlor och andra insekter. Åtgärderna som först planerades till vintern 2015/2016 har skjutits upp till bättre markförhållanden råder. Preliminär start beräknas till januari/februari 2017.

Här kan du ta del av planerna, se karta över åtgärdsområdet och läsa samrådsredogörelsen.

För övrig information om åtgärden är du välkommen att kontakta Plan- och markkontoret, se kontaktuppgifter överst på sidan.

Åtgärder i Tuna Hästberg

Samrådsredogörelse skogsskötselåtgärder i Tuna-Hästberg

Trädfällning i Tunets fritidsområde för att öka flygsäkerheten

Tunets fritidsområde ligger inom den zon från Dala Airport där det av säkerhetsskäl ställs krav på att föremål inte får överstiga en viss höjd. Många av träden i Furuparken är för höga och måste därför tas ner. Eftersom området är ett populärt rekreationsområde har kommunen kommit överens med Dala Airport om att få ta ner de högsta träden i etapper, istället för att slutavverka hela området.

Arbetet kommer att fortsätta med att man tar ner ca 20 av de högsta träden per år till dess att alla träd ligger inom en säker höjd.

För att i viss mån kompensera för de naturvärden som både äldre tallar och lövträd utgör kommer död ved att lämnas kvar i skogen. Både stående död ved, så kallade "högstubbar," och liggande död ved är viktiga för många typer av insekter, svampar och fåglar.


Sidan senast uppdaterad