Ordförande Revisionen
Marianne Nordlöf (S)
Dela sidan på sociala medier

Kommunrevisionen

Revisionen består av nio ledamöter. Ledamöterna väljs av kommunfullmäktige. I revisionens reglemente kan du läsa om vilket uppdrag kommunens revisorer har. Revisorerna skall varje år uttala sig i frågan om ansvarsfrihet för nämnder och styrelser samt enskilda ledamöter i dessa. En viktig del i den årliga granskningen är att bedöma om kommunstyrelsens och nämndernas ansvarsutövande är tillfredsställande.

Revisionen har enligt kommunallagen till uppgift att årligen pröva om:

Syftet är att pröva om respektive nämnds aktiva åtgärder för att styra, följa upp och kontrollera verksamheterna är tillräckliga i fyra avseenden:

Begreppet "att granska all verksamhet årligen" definieras av kommunrevisorerna som "att samtliga styrelser och nämnder blir granskade varje år i den omfattning som är motiverat utifrån väsentlighet och risk".

Varje revisor utövar sitt uppdrag självständigt vilket innebär att han eller hon har rätt att anföra sin egen mening i revisionsberättelsen och bestämma om anmärkning eller erinran skall riktas mot någon nämnd, styrelse eller enskild förtroendevald och om ansvarsfrihet skall tillstyrkas. De förtroendevalda revisorerna biträds av auktoriserade revisorer.

Ledamöter revisionen

Marianne Nordlöf S ordförande
Ulla Olsson M vice ordförande
Kifle Ashgedom MP
Kjell Gustavsson V
Bengt Bengtsson OFA
Jan Holgersson C
Andreas Åslin FP
Krister Svensson KD
Anders Kampl SD
 

Revisionens rapporter

 
Läs nedan i revisionens rapporter vad som noterats vid granskningar av verksamheten.


Sidan senast uppdaterad