Borlänge kommun
Växel: 0243 - 740 00
Öppettider: 07:30-16:15
Bostadsanpassningen
Telefon: 0243 - 742 44 eller 0243 - 743 55
Dela sidan på sociala medier

Hjälpmedel och bostadsanpassning

Har du en funktionsnedsättning kan olika hjälpmedel stötta dig i vardagen. Du kan också få hjälp med att anpassa bostaden så att du kan nyttja den på ett ändamålsenligt sätt.

Hjälpmedel

Har du en funktionsnedsättning kan olika hjälpmedel stötta dig i vardagen. Ett hjälpmedel är oftast en del i en rehabiliterings- eller habiliteringsprocess som syftar till att du ska kunna leva så självständigt som möjligt.

Om du bor i Borlänge kommun och upplever att du har behov av hjälpmedel i vänder du dig till din vårdcentral eller den vårdenhet du redan har kontakt med inom specialist­sjukvården eller kommunen för bedömning.

Bostadsanpassning

Bostadsanpassningsbidrag är ett ekonomiskt bidrag för dig som har en bestående funktionsnedsättning. Med hjälp av bidraget kan du få din bostad anpassad så du kan leva ett så självständigt liv som möjligt. Bidraget kan du använda för att till exempel ta bort höga trösklar eller för att montera en rullstolsramp utomhus.   

Vad är bostadsanpassningsbidrag?

En förutsättning för att kunna få bidrag är att åtgärderna är nödvändiga och att behovet inte kan tillgodoses på ett enklare sätt till exempel med hjälpmedel. Bidrag lämnas till en enkel funktionell lösning som är nödvändig för att ge personer med funktionsnedsättningar möjlighet till ett självständigt liv i eget boende. Bidrag lämnas inte om de sökta åtgärderna behöver vidtas av väsentligen andra orsaker än behovet av anpassningen exempelvis åtgärder av byggnadstekniska brister eller normalt bostadsunderhåll.

Det är du som beviljas bostadsanpassningsbidrag som är beställare av beviljad åtgärd. Kommunen är aldrig beställare eller utförare av en anpassning utan beslutar endast om bidragets storlek. Bidragets storlek ska motsvara skälig kostnad för anpassningen. Bidraget är reglerat i lagen om bostadsanpassningsbidrag m.m. (1992:1574). Bostadsanpassningsbidraget är inte inkomstprövat.

Vem kan få bidrag?

Du som har en bestående funktionsnedsättning eller som bor i samma hushåll som en person med funktionsnedsättning kan söka bidrag för att anpassa bostaden.  Man får inte bidrag om det rör sig om ett tillfälligt funktionshinder. Bostadsanpassningsbidrag lämnas till enskild person som äger en bostad för permanent bruk eller som innehar en hyres- eller bostadsrättslägenhet. Om man bor i hyreslägenhet måste fastighetsägaren godkänna anpassningen, det gäller även vissa anpassningar i bostadsrätt. Man kan söka bidrag för åtgärder i samband med köp eller byte av bostad, då krävs särskilda skäl för att få bidrag till kostnadskrävande anpassningar.                                                                                                        

Bostadsanpassningsbidrag kan sökas för alla typer av handikapp som kräver en anpassning av bostaden till exempel vid nedsatt rörlighet, nedsatt syn, allergi, epilepsi, psoriasis, psykisk utvecklingsstörning.

Vad kan du få bidrag för?

Kommunen ger bidrag till anpassning av permanentbostäder till den som har en funktionsnedsättning.  Bostadsanpassningsbidrag ges för åtgärder till anpassning av bostadens fasta funktioner i och i anslutning till den bostad som ska anpassas. Med fasta funktioner avses sådant man normalt inte tar med sig när man flyttar. Bidraget ska användas till åtgärder som underlättar den funktionsnedsattes dagliga liv i hemmet.

Bidraget kan användas för att till exempel ta bort trösklar så att en rollator eller rullstol kan komma fram, ändra eller komplettera badrumsutrustning, bredda dörrar eller specialutrusta köket. Utomhus kan man få bidrag till exempel till räcken och ledstänger, ramper eller hårdgörning av gångväg.

Så ansöker du om bostadsanpassning

Ansökan om bostadsanpassningsbidrag ska göras på en särskild blankett. Länk till blanketten och information hur den ska fyllas i finns längst ned på sidan.  Blanketten är ifyllbar via hemsidan men måste skrivas ut och undertecknas. Blanketten kan du också få genom kommunen.

Intyg

Till ansökan ska det bifogas ett medicinskt intyg som styrker att de åtgärder du söker bostadsanpassningsbidrag för är nödvändiga med hänsyn till din funktionsnedsättning. Intyg utfärdas av legitimerad arbetsterapeut, fysioterapeut/sjukgymnast, läkare eller annan medicinskt sakkunnig.

En komplett ansökan ska innehålla:

Handläggare på bostadsanpassningen kan hjälpa till att till exempel söka fastighetsägarens medgivande och ta in offerter.

Ansökan skickas till:

Borlänge kommun

Bostadsanpassningen

781 81 Borlänge

Beslut om bidrag

Även om legitimerad arbetsterapeut, fysioterapeut/sjukgymnast, läkare eller annan sakkunnig intygar att åtgärderna i bostaden är nödvändiga är det kommunen som prövar om du har rätt till bidrag enligt lagen om bostadsanpassningsbidrag (1992:1574).

Om du inte är nöjd med kommunens beslut, kan du överklaga beslutet till Förvaltningsrätten.  


Sidan senast uppdaterad