Profilbild: Peace and Love.
50 000 Borlängebor
Överförmyndare i samverkan

Förmyndare

 

Vårdnadshavare och förmyndare


Den som är under 18 år är omyndig. Alla omyndiga personer ska ha en vårdnadshavare och en förmyndare. Normalt är det barnets föräldrar som är både vårdnadshavare och förmyndare men i vissa fall kan en annan person utses som vårdnadshavare eller förmyndare.
 
En vårdnadshavare ansvarar för barnets personliga förhållanden och ska se till att barnets behov av omvårdnad, trygghet och god fostran blir tillgodosett. En förmyndares uppdrag är att förvalta barnets egendom och företräda barnet i ekonomiska angelägenheter.
 
Om barnet mister en av sina föräldrar så fortsätter den kvarvarande att vara ensam förmyndare. Om båda föräldrarna är döda eller av annan orsak inte kan vara förmyndare för sitt barn ska tingsrätten utse en särskilt förordnad vårdnadshavare.
 
Den som har förordnats till vårdnadshavare blir automatiskt förmyndare för barnet om inte tingsrätten beslutar annorlunda. I vissa fall kan tingsrätten vid behov förordna en medförmyndare om förmyndaren själv inte kan klara förmynderskapet.
 
 

Fri förvaltning

 

Det är Föräldrabalken som reglerar hur förmynderskapet ska tillämpas. Huvudregeln är att det råder så kallad fri föräldraförvaltning utan någon kontroll från överförmyndaren. Det innebär att det huvudsakliga ansvaret för att förvalta barnets tillgångar och bevaka barnets rätt ligger på förmyndarna. Även om föräldrarnas förvaltning inte är kontrollerad av överförmyndaren så måste de följa Föräldrabalkens regler. Den fria föräldraförvaltningen innebär att föräldrarna ska använda barnets tillgångar till barnets ”barnets bästa” och alltid handla på det sätt som är ”till nytta” för barnet. Den fria föräldraförvaltningen är begränsad och ibland inträder så kallad kontrollerad förvaltning (se nedan). Föräldrarna förvaltar sina barns tillgångar under skadeståndsansvar vilket betyder att ett barn kan kräva skadestånd av föräldrarna om de allvarligt har misskött förvaltningen. Föräldrarna har alltid försörjningsplikt för sitt barn även om barnet har egna tillgångar.
 
 

Kontrollerad förvaltning

 

Föräldrarnas fria förvaltning är begränsad och överförmyndaren har tillsyn och kontroll. I följande fall tillämpas kontrollerad förvaltning:
• när värdet av ett barns tillgångar är högre än åtta prisbasbelopp (356.000 kr för år 2013). (Förmyndarna blir då skyldiga att lämna in en årsredovisning till överförmyndaren varje år tills barnet blir myndigt.)
• om barnet genom arv eller försäkring fått pengar överstigande ett
prisbasbelopp (44.500 kr för 2013) ska utbetalaren sätta in pengarna på ett så kallat överförmyndarspärrat konto hos bank.
• när socialtjänsten upplyst överförmyndaren om att barnets tillgångar av särskild anledning behöver skyddas. Överförmyndaren kan då fatta beslut om att barnets tillgångar, oavsett storlek, ska spärras hos bank.
• om förmyndarna avser låta barnet köpa, sälja eller inteckna/pantsätta fast egendom, tomträtt eller bostadsrätt måste överförmyndaren alltid ge sitt tillstånd. Tillstånd krävs även vid mottagande av gåva eller fast egendom eller bostadsrätt mm. Detta gäller också om barn som fyllt 16 år ska driva näring. Tillstånd behövs även om barnet ska ta ett lån eller om barnets pengar ska lånas ut. Om barnet är arvtagare måste överförmyndaren godkänna arvsfördelningen.
 
 

God man till barn

 

I följande fall måste ett barn få en tillfällig god man:
• om både barn och förälder (eller dennes make/sambo)är delägare i samma dödsbo
• om barnet ska köpa eller motta en fastighet eller bostadsrätt i gåva av en förälder
• om en förälder ska låna barnets pengar
• om det finns ett intresse hos barnet som strider mot förmyndarens intresse (t ex vid deltagande i rättegång där båda är parter m m).
Ansökan om god man skickas till överförmyndaren som utser lämplig god man.
Upp
Uppdaterat eller granskat: 2013-11-12 av Fredrik Holm

Skapad: 2005-09-28 av Fredrik Holm
  • Överförmyndare i samverkan
  • Borlänge kommun
  • 781 81  Borlänge
  • Besöksadress
  • Röda vägen 50
  • Fredrik Holm
  • Överförmyndarchef
  • Tel: 0243-66103
  • E-post
Mer information:

Borlänge kommun 781 81 Borlänge Tel: 0243-740 00 Org nr: 212000-2239 E-post: This is a mailto link      
 
 
xltw%tzEzt%sKmz}wlyrp6%spxltw%tzEQ}po}tv6SzwxKmz}wlyrp6%spxltw%tzEvzxx%uyKmz}wlyrp6%spvzxx%uyKmz}wlyrp6%sp