Profilbild Miljö & natur
50 000 Borlängebor
Miljö & hälsoskydd

Vattendirektivet

Tillämpningen av EU:s ramdirektiv för vatten innebär att vissa sjöar och vattendrag har klassats utifrån deras så kallade ekologiska status. Detta innebär att det biologiska livet i våra vatten ska ha en god livsmiljö.
 
En individuell bedömning av varje enskilt vatten har gjorts med avseende på olika biologiska parametrar. Vatten kan få klassningen dålig, otillfredsställande, måttlig, god eller hög ekologisk status. Det har också bestämts när varje vattendrag ska ha uppnått god ekologisk status och vilka åtgärder som behövs för att uppfylla detta krav.
 
Flera sjöar i Borlänge kommun omfattas av vattenförvaltningsarbetet. Sjöarna har allt från dålig till god ekologisk status. För att se status och även annan information om sjöar och vattendrag i Sverige har Vattenmyndigheterna och Länsstyrelserna en webbplats; Vatteninformationssystem Sverige (VISS). Webbplatsen kan nås via länken till höger.
 
I samband med att EU:s ramdirektiv för vatten infördes i svensk lagstiftning bildades fem så kallade vattenmyndigheter. Dessa har i uppgift att samordna arbetet med vattendirektivet i Sverige. Borlänge tillhör Bottenhavets vattendistrikt. För att läsa mer om vattenmyndigheterna och Sveriges arbete med vattenvårdsfrågor finns länk till Vattenmyndigheternas webbplats till höger.
Upp
Uppdaterat eller granskat: 2012-02-20  

Skapad: 2012-02-20 av Christina Eriksson
  • Miljökontoret
  • Borlänge kommun
  • 781 81 Borlänge
  • Besöksadress
  • Sveagatan 21
  • Tel: 0243-740 00 vx
  • Fax: 0243-742 28
  • E-post
Mer information:
Borlänge kommun 781 81 Borlänge Tel: 0243-740 00 Org nr: 212000-2239 E-post: This is a mailto link      
 
 
xltw%tzExtwuzvzy%tz}p%tKmz}wlyrp6%spxltw%tzEvzxx%uyKmz}wlyrp6%spvzxx%uyKmz}wlyrp6%sp