Borlänge kommun
Servicecenter
telefon: 0243 - 740 00
Telefontid: 08:00-16:30, måndag - fredag.
Kulturcentrum Asken
Emma Källberg
0243-744 71
Borganäsvägen 43
Dela sidan på sociala medier

Kulturcentrum Asken

Kulturcentrum Asken är ett resurscentrum för estetiskt lärande och språkfrämjande arbetssätt inom förskola och grundskolan. Arbetet är kopplat till LGR 11 och syftar till att inspirera och utveckla barns kreativitet och utveckla estetiska lärprocesser för ökad måluppfyllelse

Kulturcentrum Asken har pedagoger anställda inom de estetiska ämnena: drama, bild, musik och dans. Därutöver anställs/anlitas pedagoger i andra estetiska ämnen i olika projekt och under olika tidsperioder.

Uppdragsfokus ligger på att utveckla språkfrämjande arbetssätt genom estetiska lärprocesser inom förskola och grundskola.Språket är grunden i allt vi gör. För att klara det sociala samspelet är den språkliga kompetensen en förutsättning. För att klara av och förstå komplicerade sammanhang är språklig kompetens och god läsförmåga avgörande. Att utveckla arbetet med att använda estetiska ämnen för att tillgodose elevers möjlighet att använda sina olika förmågor i sitt lärande är en av nycklarna för ökad måluppfyllelse, och där finns Kulturcentrum Asken som en resurs för alla förskolor/skolor i kommunen.

Hitta till oss

Kulturcentrum Asken finns i samma hus som Borlänge bibliotek. Adressen är Borganäsvägen 43.

Våra estetiska ämnen

Dans

Vi jobbar med dans på många olika vis där dansens byggstenar; kropp, tid, rum och kraft står i fokus. Eleverna får dansa och röra sig utifrån sina egna förutsättningar. Fantasi, kreativitet, samarbete och gemenskap är någonting som kommer naturligt genom att se, göra och reflektera i dansens värld. Dansen kan användas som komplement till den ordinarie undervisningen ex genom att dansa vattnets kretslopp, utforska historiska händelser och platser i rörelse eller räkna med kroppen.

Dansen kan även fungera som ett komplement till idrott och hälsa där vi provar olika stilar som jazz, street, modern och nutida dans.

Bild

Kulturcentrum Askens bildpedagogiska arbete präglas av ett undersökande och problemlösande arbetssätt. Bild är ett språk. Bildarbetet bygger på elevens idé, arbetsprocess och resultat.

I arbetet, med varierande material, teknik och teman, får eleven möjlighet till att pröva, utmana och utveckla dels sitt eget uttryck dels sitt förhållningssätt till gestaltning och visuell kultur.

Arbetsprocessen kan ske individuellt eller i grupp. Liksom andra estetiska uttryck och estetiska läroprocesser kan bildskapandet utgöra en metod för ämnesövergripande arbete i skolan, såsom yttrandefrihet, etik, demokrati.

Drama

Kulturcentrum Askens dramapedagogiska arbete innebär mängder av möjligheter! Genom drama ges eleverna möjlighet att uttrycka sig med kroppen, rösten och orden, improvisera och utveckla sin fantasi, träna samarbete, kommunikation och mod, samt arbeta med berättande och språk. Drama kan också användas som metod för att nå andra syften – inom skolämnen eller i värdegrundsarbete.

Musik

På Kulturcentrum Asken får eleverna möjlighet att uttrycka sig med rösten och kroppen. Tillsammans utforskar vi musikens språk med hjälp av ljud, rytmik, texter, rörelser och reflektion. Med musik övar vi även andra förmågor, såsom kreativitet, samarbete samt att den enskilde individen och gruppen stärks. Musik kan också användas som ett komplement till den ordinarie undervisningen."

Skapande skola

Kulturrådet är en myndighet som ligger under Kulturdepartementet och fördelar årligen bidrag till grundskolans årskurs F-9 för att öka elevernas möjligheter att möta professionell konst och kultur. Skolans uppdrag att arbeta med estetik, kultur och skapande handlar både om att se till att alla elever får kännedom om samhällets kulturutbud och om att använda estetiska uttryckssätt och skapande arbetssätt som en del av undervisningen.

Syftet med statsbidraget Skapande skola är att långsiktigt integrera kulturella och konstnärliga uttryck i skolan, med utgångspunkt i skolans läroplan.

I Borlänge kommun har Kulturcentrum Asken uppdraget att söka medel för Skapande Skola för F- klass - år 9, samt ansvaret för upplägget kring genomförandet av beviljade medel.

Kommunens Elev Kultur Ombud (EKO) har en stor del i vilka föreställningar som erbjuds inom Skapande Skola, även vilka teman som är aktuella att arbeta kring.

Alla skolor får information om programmets upplägg  i både juni och augusti.

Tusen Ord

Kulturcentrum Asken driver den fantasifulla utställningen Tusen Ord i sina lokaler på Borganäsvägen. Utställningen är interaktiv och fungerar som ett upplevelserum där språket och berättandet står i centrum. Besökarna skapar egna berättelser själva eller tillsammans med andra utifrån interiören och det pedagogiska material som erbjuds.

All interiör utgår från fyra byggstenar som behövs i en berättelse: person, plats, vilja och problem.

Bildgalleri:

Hitta till Kulturcentrum Asken

Sidan senast uppdaterad