Plan- och markkontoret
0243-740 00
Projektledare
Gustaf Karlsson
0243-75908
Dela sidan på sociala medier

Inbjudan till utställning Fördjupad översiktsplan för Borlänge tätort

Kommunstyrelsen i Borlänge har beslutat ta fram en fördjupad översiktsplan för Borlänge tätort. Under våren 2017 ställdes ett förslag för samråd ut under tiden 8 februari – 5 april 2017, med syfte att få synpunkter, ny kunskap och förslag på ändringar av det framtagna underlaget. Alla inkomna yttranden har nu sammanställts och besvarats i, Samrådsredogörelse för fördjupad översiktsplan för Borlänge tätort.

Utställning

Utifrån inkomna yttranden, synpunkter och fortsatt arbete kommer nu ett vidareutvecklat förslag till Fördjupad översiktsplan för Borlänge tätort att ställas ut under perioden 29 november 2017 – 2 februari 2018. Under utställningen ges möjlighet att granska det vidareutvecklade planförslaget och lämna synpunkter.

Efter utställningen kommer inkomna synpunkter sammanställas i ett särskilt utlåtande, där eventuella ändringar redovisas. Efter det tas ställning till om dessa medför att planen behöver ställas ut ytterligare en gång innan den kan antas.

Öppet hus på Borlänge biblioteket, Sveatorget, tisdag den 16 januari, kl 15:30 – 18:45

Läs förslaget

Planhandlingarna finns på www.borlange.se/vaxer

Lämna synpunkter

Lämna synpunkter skriftligt senast onsdag den 2 februari 2018 till kommun@borlange.se.
Vi önskar svar i redigerbart format (word) för att underlätta sammanställningen av inkomna svar. Det går också att svara direkt i svarsformuläret på webben.

Upplysningar

Gabriel Barrioz, bitr. plan- och markchef, 0243-66431, gabriel.barrioz@borlange.se

Gustaf Karlsson, projektledare, 0243-75908, gustaf.karlsson@borlange.se

Sidan senast uppdaterad