Borlänge kommun
Servicecenter
telefon: 0243 - 740 00
Telefontid: 08:00-16:30, måndag - fredag.
Dela sidan på sociala medier

Skogsskötsel och planerade åtgärder

Förvaltningen av kommunens skogar ska tillgodose många olika intressen. Skötseln av de bostadsnära skogarna ska präglas av mångformighet och med inriktning för lek, motion och friluftsliv.  Den biologiska mångfalden ska främjas. Skogsbruket ska bedrivas på ett långsiktigt ekonomiskt sätt och samtidigt nyttjas som källa till sysselsättning.

Kommunen arbetar efter en skogsbruksplan som gäller för 2008-2017. En sammanfattning av planen hittar du här.

Varje område som är aktuellt för åtgärd planeras noga. Vi tar stor hänsyn till natur-, kultur-, och miljövärden av olika slag. Vi kommunicerar med närboende och andra berörda och sammanväger alla värden och önskemål till en praktiskt genomförbar skötsel. Skötselåtgärderna genomförs med hjälp av kommunens externa förvaltare Mellanskog och kommunens egen personal från arbetsmarknadsenheten. 

Planerad skogsskötsel

Här kan du få mer information om var vi planerar att utföra skogsskötselåtgärder och hur det berör dig:

Trädfällning i Tunets fritidsområde för att öka flygsäkerheten

Tunets fritidsområde ligger inom den zon från Dala Airport där det av säkerhetsskäl ställs krav på att föremål inte får överstiga en viss höjd. Många av träden i Furuparken är för höga och måste därför tas ner. Eftersom området är ett populärt rekreationsområde har kommunen kommit överens med Dala Airport om att få ta ner de högsta träden i etapper, istället för att slutavverka hela området.

Arbetet kommer att fortsätta med att man tar ner ca 20 av de högsta träden per år till dess att alla träd ligger inom en säker höjd.

För att i viss mån kompensera för de naturvärden som både äldre tallar och lövträd utgör kommer död ved att lämnas kvar i skogen. Både stående död ved, så kallade "högstubbar," och liggande död ved är viktiga för många typer av insekter, svampar och fåglar.

Gallring längs Bjusanvägen

Borlänge kommun planerar skogsskötselåtgärder i skogarna kring Bjusan.

Berörda områden

Under sommar/höst 2017 kommer kommunen att röja och gallra ca 20 hektar skog i området kring Bjusanvägen. Se berört område på kartan.

Vi kommer att gallra och röja skogspartier utifrån beståndsindelning. Vissa partier behöver gallras för att ge mer utrymme och ljus för de kvarvarande träden att utvecklas. Vi strävar efter att behålla den nuvarande trädslagsfördelningen i skogen. Kantzoner mot våtmarker och bäckar kommer att lämnas orörda och vandringsleder värnas och hållas fria från ris.

För att minimera körskador kommer åtgärderna att genomföras då marken är torr och då det är bra bärighet, förhoppningsvis under hösten. Skulle det bli blött och risk för skador på marken så skjuts åtgärderna upp till bättre förhållanden råder.

Om ni har frågor eller synpunkter på åtgärden vänligen kontakta plan-och markkontoret. 

 

Sidan senast uppdaterad