Borlänge kommun
Servicecenter
telefon: 0243 - 740 00
Telefontid: 08:00-16:30, måndag - fredag.
Dela sidan på sociala medier

Lennheden

Vattentäkten i Lennheden är en av Sveriges största grundvattentäkter.

Vattentäkten förser, tillsammans med vattentäkten i Tjärna, större delen av Borlänge kommun och Falu tätort med dricksvatten. Totalt kommer täkterna att betjäna ca 85 000 användare. Därför behövs kommunalt avlopp för att skydda vattentäkterna från föroreningar.

Kommunalt avlopp för skydd av vattentäkten

Det finns mer än 200 enskilda avlopp som kan påverka vattentäkten i Lennheden. Kommunalt avlopp saknas inom området. Genom att ansluta de enskilda avloppen till det kommunala avloppsnätet minskar risken för föroreningar från de enskilda avloppen.

Kommunen kommer att bygga ut avloppsnätet i Lennheden, Duvnäs, Koppslagårdarna, Gagnbro och Solbacka och ansluta de enskilda avloppen. Utbyggnaden kommer att göras i två etapper.

De fastigheter som omfattas av anslutning till det kommunala avloppet är bebyggda fastigheter med vattentoaletter och/eller bad-, disk- och tvättavlopp. Däremot ingår inte bebyggda fastigheter som har enklare lösningar som till exempel mulltoa. Där kommer istället vattenskyddsföreskrifterna att innehålla förbud mot att avfall från mulltoa eller liknande tas om hand på fastigheten.

Utbyggnad i etapper

Etapp 1, se karta, motsvarar området för 100 dygns uppehållstid samt vissa fastigheter utanför området för 100 dygns uppehållstid som har bedömts vara ekonomiskt fördelaktiga att ta med redan i etapp 1. (Vid gränsen för området för 100 dygns uppehållstid tar det 100 dygn för en förorening att nå vattentäkten.) Etapp 1 ska vara utbyggd senast år 2017.

Etapp 2 motsvarar området för 12 månaders uppehållstid. (Vid gränsen för området för 12 månaders uppehållstid tar det 12 månader för en förorening att nå vattentäkten.) Etapp 2 ska vara utbyggd senast år 2025.

Kommunen informerar

Alla som äger en fastighet inom eller i direkt anslutning till gränsen för 12 månaders uppehållstid (se kartan till höger) har fått information skickad per brev. Men det är endast de fastigheter som är bebyggda och har vattentoaletter eller bad-, disk- och tvättavlopp som kommer att behöva ansluta sig.

Informationsbrev och karta finns till höger. Där finns också det förslag till verksamhetsområde för avlopp som nu är på remiss och den riskanalys som tagits fram som underlag till förslaget.

Den 11 februari kl. 19.00 -21.00 hölls ett informationsmöte på Scandic Borlänge. Svar på de frågor som ställdes under mötet finns i dokumentet "Frågor och svar" till höger.

Vad händer sen?

Kommunfullmäktige ska besluta om att bilda ett verksamhetsområde för spillvatten i Lennheden. Beslutet tas i maj eller juni. Borlänge Energi har börjat med projektering för utbyggnaden. När det formella beslutet om att bilda verksamhetsområde är taget kommer kommunen och Borlänge Energi att återkomma till berörda fastighetsägare med mer information. Det blir alltså tidigast i juni 2015.

Sidan senast uppdaterad