Byggnadsnämnden
Bevakas och hanteras av registrator för nämnden:
0243-740 00 vx
Borlänge kommun, 781 81 Borlänge
Besöksadress: Palladium, Sveagatan 21
Ordförande Byggnadsnämnden
Ronny Beyer (S)
Nämndsekreterare
Sandra Pettersson
0243-660 55
Dela sidan på sociala medier

Byggnadsnämnden

Byggnadsnämnden har som övergripande mål att verka för en god byggnadskultur och en god stads- och landskapsmiljö.

Nämnden skall följa den allmänna utvecklingen inom kommunen och dess närmaste omgivning och ta de initiativ som behövs i frågor som rör planläggning, byggande och fastighetsbildning, lämna råd och upplysningar i frågor som rör nämndens verksamhet. Därutöver är man myndighetsutövare inom plan- och bygglagen.

Byggnadsnämnden består av 11 ledamöter och 11 ersättare som väljs av kommunfullmäktige proportionellt efter antalet röster varje politiskt parti har fått i kommunvalet.

De ärenden som skall behandlas av nämnden bereds av nämndens arbetsutskott som består av tre ledamöter inom nämnden. Rätten att fatta vissa beslut har delegerats till arbetsutskottet.

Datum då arbetsutskott och nämnd sammanträder hittar du i kommunens sammanträdeskalender.

Ledamöter

E-postadresser ledamöter


Ronny Beyer S ordförande

Germund Åcerclinth V 1:e vice ordförande
Lars Reyier C 2:e vice ordförande
Kerstin Thunmarker S
Ismail Shire S
Siv Cederlund S
Nicklas W Bjurman MP
Bo Persson M
Björn Andersson L
Kjell Forslund SD
Sven Hellström -


Ersättare

Marianne Qvist S
Jan Hercules S
Birgitta Andersson S
Jenny Palmqvist MP
Torbjörn Thalin OFA
Ulrica Persson V
Hans Moberg M
Lennart Sandström C
Boniface Obodeti KD
Ingemar Borg SD
Stefan Andersson SD


 Protokoll


Sidan senast uppdaterad