Omsorgsnämnden
Bevakas och hanteras av registrator för nämnden:
0243-740 00 vx
Borlänge kommun, 781 81 Borlänge
Besöksadress: Röda vägen 50
Ordförande Omsorgsnämnden
Anita Nordström (S)
0243-74643
Nämndsekreterare
Tovelinn Eriksson
0243-736 75
Dela sidan på sociala medier

Omsorgsnämnden

Omsorgsnämnden ansvarar för äldre- och handikappomsorgen i Borlänge kommun.

Nämndens verksamheter regleras i en gemensam ram för hela landet i form av socialtjänstlag (SoL), hälso- och sjukvårdslag (HSL) samt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Utöver dessa lagar gäller av kommunen beslutade måldokument och riktlinjer.

Omsorgsnämnden består av 15 ledamöter och 15 ersättare som väljs av kommunfullmäktige proportionellt efter antalet röster varje politiskt parti har fått i kommunvalet.

De ärenden som skall behandlas av nämnden bereds av nämndens arbetsutskott som består av fem ledamöter inom nämnden. Rätten att fatta vissa beslut har delegerats till arbetsutskottet.

Datum då arbetsutskott och nämnd sammanträder hittar du i kommunens sammanträdeskalender.

Ledamöter

E-postadresser ledamöter


Anita Nordström S ordförande

Lars-Erik Skoglund OFA 1:e vice ordförande
Sören Hellberg C 2:e vice ordförande
Leopoldo Letelier S
Marianne Qvist S
Mizgin Hajo S
Torunn Olsson S
Josef Röning MP
Conny Kans V
Anders Bringborn M
Kerstin Borg M
Lena Paajanen KD
Per-Erik Åkerström SD
Sven Hellström -
Ann-Cathrin Löfwenhamn -

Ersättare

Jan Cederlund S
Lena Ek S
Erik Arnberg S
Siv Cederlund S
Sara Tångring S
Anne Röning MP
Dhifon Sheik Ali V
Johanna Berglund OFA
Annica Hopstadius M
Jenni Sjöblom M
Linda Zetterström C
Lars Ingvarsson L
Kjell Forslund SD
Benny Sjöblom SD 
Kaj Löfwenhamn -


Protokoll

 


Sidan senast uppdaterad