Borlänge kommun
Servicecenter
telefon: 0243 - 740 00
Telefontid: 08:00-16:30, måndag - fredag.
Dela sidan på sociala medier

Kommunfullmäktige sammanträder tisdagen den 23 oktober

Kommunfullmäktige sammanträder tisdagen den 23 oktober, klockan 13.30, i Stadshusets sessionssal. Sammanträdet TV-sänds även direkt på webben.

Arbetsordning 

1. Val av justerare samt kungörande av tid för protokollets justering
2. Val av ordförande i kommunfullmäktige för tiden 2018-10-15 – 2022-10-14
3. Val av 1:e vice ordförande i kommunfullmäktige för tiden 2018-10-15 – 2022-10-14
4. Val av 2:e vice ordförande i kommunfullmäktige för tiden 2018-10-15 – 2022-10-14
5. Val av antal ledamöter och ersättare i kommunfullmäktiges valberedning för tiden 2018-10-15 – 2022-10-14
6. Val av ledamöter och ersättare i kommunfullmäktiges valberedning för tiden 2018-10-15 – 2022-10-14

7. Inkomna medborgarförslag
8. Revisionen informerar
9. Godkännande av tertialbokslut augusti 2018 med helårsprognos
10. Antagande av detaljplan för Vasaparken, Hagalund 1:13 och 1:15 m.fl. inom Hagalund i Borlänge kommun
11. Revidering av taxa för verksamhet enligt plan- och bygglagen inklusive mät- och karttaxa
12. Inrättande av Gemensam överförmyndarnämnd inför kommande mandatperiod 2019-2022
13. Svar på medborgarförslag om att Borlänge kommun anslår kungörelser på ett tydligare och modernare sätt
14. Svar på medborgarförslag att befästa Borlänge kommuns värdegrund hos de anställda och politiker
15. Svar på medborgarförslag om att Borlänge kommun bättre anpassar budgeten för snöröjning

16. Svar på motion från (SD) om att införa nolltolerans mot brott
17. Svar på motion från (M) om att driftsätta en grop som snötipp efter den generösa snövintern
18. Kvartalsrapportering av ej verkställda beslut 2:a kvartalet 2018, individ- och familjeomsorgen
19. Interpellationer/frågor
20. Inkomna motioner
21. Valärenden
22. Delgivningar

Sammanträdet webbsänds via länken nedan.

Närradiosändning på 98,6 MHz.