Borlänge kommun
Servicecenter
telefon: 0243 - 740 00
Telefontid: 08:00-16:30, måndag - fredag.
Dela sidan på sociala medier

Kommunfullmäktige sammanträder tisdagen den 12 juni

Kommunfullmäktige sammanträder tisdagen den 12 juni, klockan 10.00, i Stadshusets sessionssal. Sammanträdet TV-sänds även direkt på webben.

Arbetsordning 

Miljöpriset delas ut kl. 16.00

1. Val av justerare samt kungörande av tid för protokollets justering
2. Inkomna medborgarförslag
3. Revisionen informerar
4. Beviljande av ansvarsfrihet för 2017 års förvaltning för;

  •  Hjälpmedelsnämnden Dalarna
  •  Gemensamma nämnden för alkohol, tobak och receptfria läkemedel
  •  Gemensam nämnd för upphandlingssamverkan

5. Godkännande av tertialbokslut april 2018 med helårsprognos
6. Förlängning av borgensförbindelse till Kommuninvest ekonomisk förening
7. Likvidation av kommunalförbundet Region Dalarna

8. Ändring av uppdrag utanför dagens ansvar för gemensam nämnd för upphandlingssamverkan
9. Revidering av Strategisk plan 2016-2019 med ekonomiska ramar 2019-2022
10. Bildande av bolaget Byggproduktion AB
11. Förvärv av Galaxen (Hagalund 1:7) samt fortsatt projektering för kulturhus
12. Revidering av Företagspolicy
13. Antagande av Program för insyn och uppföljning av privata utförare
14. Förslag till partistöd för andra halvåret 2018
15. Reviderade taxor inom området sotning och brandskyddskontroller
16. Reviderad förbundsordning FINSAM

17. Antagande av Träbyggnadsstrategi för Borlänge kommun
18. Antagande av detaljplan för Uvbergsviken, delplan 2
19. Svar på medborgarförslag om skötsel av tätortsnära skogar i Borlänge
20. Svar på medborgarförslag om brist på parkering vid Hagagymnasiet tillgängliga för elever
21. Svar på motion från (M) att skapa enhetliga regler för kommunens föreningar som når högt i seriespel
22. Svar på motion från (M) om att införa integrationsplikt
23. Svar på motion från (SD) om övergångsställe mellan Kupolen och IKEA
24. Interpellationer/frågor
25. Inkomna motioner
26. Valärenden
27. Delgivningar

Sammanträdet webbsänds via länken nedan.

Närradiosändning på 98,6 MHz.