Servicecenter
Telefon: 0243-74 000 (8-16.30 måndag-fredag)
Besök: Stadshuset, Röda vägen 50 (8-16 måndag-fredag)
Post: Borlänge kommun, 781 81 Borlänge
Dela sidan på sociala medier

Kommunfullmäktige 11 december

Kommunfullmäktige sammanträder tisdagen den 11 december, klockan 10.00, i Stadshusets sessionssal. Sammanträdet TV-sänds även direkt på webben.

Borlänge kommuns kulturpris delas ut klockan 15.30.

Arbetsordning 

1. Val av justerare samt kungörande av tid för protokollets justering

2. Inkomna medborgarförslag

3. Revisionen informerar

4. Antagande av arbetsordning för kommunfullmäktige

5. Antagande av reglemente för krisledningsnämnd

6. Rullande låne- och borgensramar samt borgensavgift för kommunen och bolagen i BKF-koncernen 2019-2023

7. Revidering av Strategisk plan 2016-2019 med ekonomiska ramar 2019-2022

8. Förlängning av borgen till Borlänge Curlingklubb

9. Avskrivning av ränte- och amorteringsfria lån till bystuge- och bygdegårdsföreningar

10. Förlängning av giltighetstid för köpekontrakt avseende fast egendom samt avtal om överlåtelse av vissa inventarier rörande fastigheten Hagalund 1:7

11. Förlängning av borgen till Folkets Hus Borlänge Ekonomisk Förening

12. Fastställande av partistöd för första halvåret 2019

13. Godkännande av samverkansavtal för E-arkivcentrum Dalarna

14. Antagande av Serviceplan för Borlänge kommun 2019-2022

15. Svar på medborgarförslag om kvällsbelysning vid multiarena på Jakobsgårdarna

16. Svar på medborgarförslag om att anpassa kollektivtrafiken i Borlänge efter resvanor m.m.

17. Svar på medborgarförslag att Dalatrafik samordnar busstrafik som underlättar för byten

18. Svar på medborgarförslag att det ska finnas övervakningskameror på alla bussar

19. Svar på medborgarförslag att det ska finnas bänkar vid alla busshållplatser

20. Svar på motion från (M) om ett föreningshus på sportfältet

21. Svar på motion från (M) Bygga om två övergivna skolor till enkla boenden m.m.

22. Angående val av kommunala representanter i styrelsen för Tunabygdens hembygdsförening

23. Delegering av val av kommunala representanter

24. Interpellationer/frågor

25. Inkomna motioner

26. Valärenden

27. Delgivningar

 

Sammanträdet webbsänds via länken nedan.

Närradiosändning på 98,6 MHz.