Servicecenter
Telefon: 0243-740 00 (8-16.30 måndag-fredag)
Besök: Stadshuset, Röda vägen 50 (8-16 måndag-fredag)
Post: Borlänge kommun, 781 81 Borlänge
Överförmyndare i samverkan
0243-666 44 (07:30-16:15)
Postadress: Röda vägen 50, 781 81 Borlänge
Besöksadress: Humanistgatan 2 b, 781 70 Borlänge (endast bokade besök)
Dela sidan på sociala medier

Arvoden

Kommunfullmäktige i varje kommun bestämmer nivån på arvodet utifrån riktlinjer från SKL Sveriges kommuner och landsting

God man och förvaltare arvoderas lika.

I vår samverkan gäller att; om en ställföreträdare har alla tre delarna i sitt uppdrag får den, vid ett vanligt/lite enklare uppdrag 20% av prisbasbeloppet (ca 9000 före skatt). Utöver det utgår milersättning om 18.5 kronor milen (körjournal ska bifogas) och kostnadsersättning, alltså utlägg för porto och liknande (faktisk kostnad).

Är det så att ställföreträdaren har ett svårare uppdrag som kräver mycket tid ska detta framgå av redogörelsen, arvodet kan då justeras till högre än 20%. Om uppdraget och andra sidan varit väldigt enkelt och huvudmannen t.ex. skött vissa delar själv kan arvodet justeras till mindre än 20%.

Det går aldrig att säga innan vad arvodet kommer hamna på eftersom det beror på hur svårt uppdraget varit under året.

Utbetalning av arvode

Arvode utgår en gång om året i samband med att överförmyndaren granskar inlämnad årsredovisning/årsredogörelse från god man/förvaltare.

Överförmyndaren granskar i den ordningen de kommer in men har ca 1300 årsredovisningar att granska årligen varför det ofta tar stora delar av året att granska.

Vem som betalar arvodet regleras i lagen. Huvudregeln är att huvudmannen själv ska betala arvodet till sin ställföreträdare. Har huvudmannen inga vare sig inkomster eller tillgångar kan arvodet hamna på kommunen.

Beloppsgränserna regleras i lagen men är ungefär som följer; om huvudmannen har över ca 89000 i tillgångar eller över ca 118000 i skattegrundande inkomster på ett år får huvudmannen själv betala arvodet.

Om du som god man ser att huvudmannen kommer hamna över beloppsgränserna och huvudmannen har dålig ekonomi kan det vara bra att du varje månad sparar undan till ditt arvode, OBS att du inte får föra över pengar till dig själv innan överförmyndaren fattat beslut.
Om inte huvudmannen har skuldsanering utan betalningsplan – då tar kommunen arvodet. Har huvudmannen skuldsanering ska god man vid ansökan om skuldsanering göra förbehåll för arvodet.

Ställföreträdaren för själv över arvodet från huvudmannen till sig själv enligt beslut från överförmyndaren. Det åligger också ställföreträdaren att betala in skatt och sociala avgifter/arbetsgivaravgifter till skatteverket. Det görs via en förenklad arbetsgivardeklaration som går att finna på skatteverkets hemsida.
Sociala avgifter/arbetsgivaravgiften framgår av arvodesbeslutet, skatt får ställföreträdaren själv räkna ut.

Förändring av arvodesnivån för god man till ensamkommande barn

Från 2017-11-01 kommer en förändring av arvodesnivån för godemän till ensamkommande barn ske.

God man för ensamkommande barn har enligt Föräldrabalkens regler i 12 kap 16 § rätt till ett skäligt arvode för sitt uppdrag och ersättning för nödvändiga kostnader för uppdrages fullgörande.

Arvode

Kommunfullmäktige i samtliga av våra samverkanskommuner har fattat beslut om ett fast arvode om 2,6 % per månad av det vid varje tid gällande prisbasbelopp. För år 2017 motsvarar 2,6 % av prisbasbeloppet 1165 kr. Detta belopp kommer att utgå oavsett om barnet är asylsökande eller har fått permanent uppehållstillstånd alternativt tillfälligt uppehållstillstånd.
Om barnet avviker sänks arvodet till 500 kr/månad i tre månader. Om inte barnet återfunnits tar vi beslut om god mans entledigande.

Kostnadsersättning

Kommunfullmäktige i samtliga av våra samverkanskommuner fattade även beslut angående kostnadsersättningen. Kostnadsersättningen blir en fast schablon om 200kr per uppdrag och månad.

Resor till migrationsverket

Vid resa med huvudmannen till Migrationsverket utgår extra ersättning med 2000 kr under förutsättning att Migrationsverket kallat till mötet. En annan förutsättning för att ersättningen skall betalas ut är att mötet äger rum på en enhet som ligger utanför Dalarnas län. Vid resor till Migrationsverket inom Dalarnas län utgår inte någon ersättning.
De 2000 kr som betalas ut vid resa till Migrationsverket förväntas täcka samtliga kostnader för resa, logi och övriga utgifter. Inga ytterligare ersättningar för kostnader som uppkommer i samband med resan utgår.

Automatisering

Från 2017-11-01 kommer utbetalningarna av arvodet till godemän till ensamkommande barn att automatiseras.
Tidigare har utbetalningar av arvodet betalats ut kvartalsvis, från november i år kommer det att ske en automatisering då kommer utbetalning av arvodet ske månadsvis. Vid förändring för barnet exempelvis vid flytt, om barnet avviker, beviljas uppehållstillstånd mm måste ni som gode män skyndsamt meddela oss på överförmyndaren.
Ansökan om själva arvodet och kostnadsersättning skall inte längre lämnas in. 
Dock skall ansökan om extra ersättning vid extra ordinära händelser lämnas in. Exempelvis vid resa till Migrationsverket, resa till offentligt biträde. Blankett för extra ordinära händelser kommer att finnas tillgänglig på vår hemsida från och med 1 november. Redogörelseblanketten skall fortsättningsvis skickas in kvartalsvis. Ny blankett kommer att finnas tillgänglig på vår hemsida inför kvartal fyras redogörelse i december.

Uppskrivning

I ett tidigare informationsbrev från överförmyndaren daterat 2017-02-06 gick vi ut med information om att god man kvarstod trots att barnet skrevs upp till myndig ålder. Nu blir det dock åter en förändring gällande detta. 
Styrgruppen för våra samverkanskommuner fattade beslut 2017-09-05 att godmanskapet kan komma att upphöra när ett ensamkommande barn skrivs upp i ålder. Överförmyndare i samverkan kommer nu att göra, efter beslut från migrationsverket om uppskrivning i ålder, en egen bedömning om godmanskapet skall upphöra. Efter utredning om upphörande skickas nytt beslut ut till god man. 
Förändringen börjar att gälla hos överförmyndaren från 2017-09-18.

Blanketter

Här hittar du blanketter som hör till Överförmyndare i samverkan.

Sidan senast uppdaterad