Servicecenter
Telefon: 0243-740 00 (8-16.30 måndag-fredag)
Besök: Stadshuset, Röda vägen 50 (8-16 måndag-fredag)
Post: Borlänge kommun, 781 81 Borlänge
Överförmyndare i samverkan
0243-666 44 (07:30-16:15)
Postadress: Röda vägen 50, 781 81 Borlänge
Besöksadress: Humanistgatan 2 b, 781 70 Borlänge (endast bokade besök)
Dela sidan på sociala medier

Gode mannens och förvaltarens uppdrag

Godmanskap och förvaltarskap anordnas med stöd av bestämmelser i Föräldrabalken. Sådana ställföreträdare behövs för personer som själv saknar förmåga att bevaka sina ekonomiska, juridiska och personliga intressen. Person som har ställföreträdare kallas för huvudman.

Det finns en avgörande skillnad mellan godmanskap och förvaltarskap.

Gode mannen är endast ett biträde till huvudmannen. Huvudmannen har alltså kvar sin bestämmanderätt. Det betyder att gode mannen måste inhämta huvudmannens samtycke till alla åtgärder som gode mannen skall företa för sin huvudman. Undantag gäller för vardagliga och återkommande åtgärder, exempelvis att betala hyran. Saknar huvudmannen på grund av sitt hälsotillstånd förmåga att ge sitt samtycke får gode mannen själv företa åtgärder inom ramen för sitt förordnande och för huvudmannens bästa.

En förvaltare har, inom ramen för sitt förordnande, ensam behörighet att företa rättshandlingar för huvudmannens räkning, utan att inhämta dennes samtycke.

Det är tingsrätten som på förslag från överförmyndaren fattar beslut om anordnande, utökning eller inskränkning av godmanskap och förvaltarskap. Det är också tingsrätten som upphäver godmanskap och förvaltarskap. Vid byte av ställföreträdare fattas beslut av överförmyndaren. Det bör observeras att ställföreträdaren måste kvarstå tills ny ställföreträdare är förordnad.

Den här typen av uppdrag kräver ingen särskild utbildning. Om det ibland krävs expertkunskaper, t ex vid en fastighetsförsäljning eller större kapitalplaceringar, bör ställföreträdaren anlita någon som har sådana kunskaper.

Ställföreträdarskapets omfattning framgår av tingsrättens beslut och det registerutdrag som överförmyndaren sänt ut.

Sidan senast uppdaterad