Borlänge kommun
Servicecenter
telefon: 0243 - 740 00
Telefontid: 08:00-16:30, måndag - fredag.
Dela sidan på sociala medier

Bidrag till bostadsanpassning

Människor med funktionsnedsättning behöver ibland hjälpmedel för att klara av sin levnadssituation. När det gäller bostaden kan en del anpassningsåtgärder göra att den funktionshindrade kan leva ett så självständigt liv som möjligt. Dessa åtgärder finns reglerade i lagen om bostads- anpassningsbidrag.

Vad är bostadsanpassningsbidrag?

Kommunen ger bidrag till handikappanpassning av permanentbostäder till den som har funktionshinder. En förutsättning för att få bidrag är att åtgärderna är nödvändiga och att behovet inte kan tillgodoses på enklare sätt, till exempel med hjälpmedel.

Bidrag lämnas till skälig kostnad för åtgärder, som är nödvändiga för att ge personer med funktionshinder möjlighet till ett självständigt liv i eget boende.

Bidrag lämnas dock inte om de sökta åtgärderna behöver vidtas redan av väsentligen andra orsaker än behovet av anpassningen, exempelvis åtgärder av byggnadstekniska brister eller normalt bostadsunderhåll.

Vem kan få bidrag?

Bostadsanpassningsbidrag lämnas till enskild person som äger en bostad för permanent bruk eller som har en hyres- eller bostadsrättslägenhet.

Om man bor i hyreslägenhet måste fastighetsägaren godkänna ombyggnaden, gäller även vissa anpassningar i bostadsrätt.

Man kan få bidrag för åtgärder i samband med köp eller byte av bostad, då krävs dock särskilda skäl för att välja en bostad där kostnadskrävande anpassningar är nödvändiga.

Olika funktionshinder

Man får inte bidrag om det rör sig om ett tillfälligt funktionshinder. I övrigt kan man få bidrag för alla typer av handikapp som kräver en anpassning av bostaden till exempel vid nedsatt rörlighet, nedsatt syn, allergi, epilepsi, psoriasis, psykisk utvecklingsstörning.

Vad ges bidrag till?

Bostadsanpassningsbidrag ges för åtgärder till anpassning av bostadens fasta funktioner i och i anslutning till den bostad som ska anpassas.

Med fasta funktioner avses sådant som man normalt inte tar med sig vid en eventuell flyttning.

Bidraget ska användas till sådant som underlättar den funktionshindrades dagliga liv i hemmet:

• förflytta sig i bostaden
• sova och vila
• sköta hygienen
• laga mat och äta
• ta sig in och ut ur bostaden

Bidraget kan användas för att till exempel ändra eller komplettera badrumsutrustning, specialutrusta köket, sätta in bredare dörrar och ta bort trösklar så att en rullstol kan komma fram.

Utomhus kan man få bidrag till räcken och ledstänger, ramper, göra gångvägar hårda med mera.

Bidraget är inte inkomstprövat.

Så ansöker du om bostadsanpassning

Ansökan om bostadsanpassningsbidrag ska göras på en ansökningsblankett som du kan få genom kommunens bostadsanpassningsavdelning, du kan även ladda ner blanketten här till höger.

En komplett ansökan ska innehålla:

• Ifylld ansökningsblankett för bostadsanpassningsbidrag
• Intyg om din funktionsnedsättning
• Skriftligt godkännande av fastighetsägaren om att anpassningsåtgärderna får göras
• Offert eller kostnadsberäkning
• I vissa fall bygglov/bygganmälan

Handläggare på bostadsanpassningsavdelningen kan hjälpa till att upprätta åtgärdsförslag, ta in offerter, söka fastighetsägarens medgivande, söka bygglov eller göra bygganmälan.

Ansökan skickas till:

Borlänge kommun

Bostadsanpassningen

781 81 Borlänge

Intyg

Intyg om din funktionsnedsättning ska utfärdas av arbetsterapeut, läkare eller annan medicinskt sakkunnig.

Beslut om bidrag

Även om legitimerad arbetsterapeut, fysioterapeut/sjukgymnast, läkare eller annan sakkunnig intygar att åtgärderna i bostaden är nödvändiga är det kommunen som prövar om du har rätt till bidrag enligt lagen om bostadsanpassningsbidrag (1992:1574).

Om du inte är nöjd med kommunens beslut, kan du överklaga beslutet till Förvaltningsrätten.  

Sidan senast uppdaterad