Borlänge kommun
Servicecenter
telefon: 0243 - 740 00
Telefontid: 08:00-16:30, måndag - fredag.
Dela sidan på sociala medier

Bidrag till bostadsanpassning

Om du har en bestående funktionsnedsättning som gör att du behöver anpassa din permanenta bostad kan du söka ekonomisk ersättning för det i form av bidrag till bostadsanpassning. Bidrag till bostadsanpassning finns reglerade i Lagen (1992:1574) om bostadsanpassningsbidrag m.m.

Bidraget är avsett för anpassningar av bostadens fasta funktioner och ska underlätta för dig så att du kan bo kvar i ditt hem och leva så självständigt som möjligt. Det kan exempelvis vara anpassningar som behövs för att du ska kunna ta dig in och ut ur bostaden, förflytta dig inomhus, laga mat, sova, vila och sköta hygien.

Bidrag till bostadsanpassning kan erhållas om anpassningen är nödvändig och behovet inte kan tillgodoses på ett enklare sätt, exempelvis med hjälpmedel. Behovet måste styrkas i ett medicinskt intyg som ska bifogas till ansökan.

Du kan ansöka om bidrag oavsett hur stor inkomst du har, om du bor i hyresrätt, bostadsrätt eller i eget hus. Du äger och ansvarar själv för den anpassning du har fått bidrag för.

Vem kan ansöka om bidrag till bostadsanpassning?

Du som kan ansöka om bidrag till bostadsanpassning

 • Har en bestående funktionsnedsättning som medför behov av anpassning i din bostad, till exempel på grund av nedsatt rörlighet, nedsatt syn, allergi, nedsatt minne eller annan kognitiv funktionsnedsättning.
 • Hyr din bostad, har en bostadsrätt eller eget hus för permanent bruk (normalt krävs att du har ett förstahandskontrakt).
 • Har åtagit dig att långvarigt och regelbundet ansvara för omvårdnad av en person med funktionsnedsättning i din bostad.

Exempel på anpassningar 

Du kan söka bidrag till åtgärd/anpassning av bostadens fasta funktioner. Med fast funktion menas sådant som normalt inte tas med när man flyttar.                                                                                                              

Exempel på åtgärder som du kan söka bidrag för:

 • Borttagning av trösklar och/eller montering av tröskelkilar.
 • Uppsättning av stödhandtag och ledstänger.
 • Montering av ramp, både inne och ute.
 • Installation av spisvakt
 • Breddning av dörrar.
 • Anpassning av toalett/badrum
 • Förstärkning av fast belysning i kök och badrum.

Begränsningar i bidraget

Det finns ingen begränsning för hur många gånger du kan söka bidrag för att anpassa din bostad. Däremot kan du inte få bidrag till:

 • Anpassningar när funktionsnedsättningen är tillfällig.
 • Normalt bostadsunderhåll, det är fastighetsägarens ansvar.
 • Anpassning av fritidshus.
 • Inköp av lösa inventarier.
 • Åtgärder som behöver utföras av andra orsaker än funktionsnedsättningen, till exempel vattenskada i badrum eller byggnadsteknisk brist.

Om du ska flytta – byta bostad

Det är viktigt att du utifrån din funktionsnedsättning väljer ny bostad med omsorg. Om din nya bostad behöver omfattande och kostnadskrävande anpassningar måste det finnas särskilda skäl till valet av just den bostaden. Du behöver precisera skälen i din ansökan samt att det framgår av intyget om det finns medicinska skäl att välja en specifik bostad.

Så här ansöker du om bidrag till bostadsanpassning

Ansökan om bidrag till bostadsanpassning gör du skriftligt på blankett ”Bidrag till bostadsanpassning". Till ansökan ska ett medicinskt intyg bifogas. Vid större anpassningar ska även kopia på anbud/offert och ritningar på bostaden bifogas.

Ansökan ska innehålla

 • Skriftlig ansökan på blankett "Bidrag till bostadsanpassning".
 • Medicinskt intyg från arbetsterapeut,  fysioterapeut/sjukgymnast, läkare eller annan sakkunnig.
 • Kopia på anbud/offert eller kostnadsberäkning, gäller vid större anpassningar.
 • Plan- och uppställningsritningar, gäller vid större anpassningar.
 • Ritningar över bostaden före respektive efter ändring/anpassning, gäller vid större anpassningar.

Ansökningsblankett

Du fyller i alla fält enligt anvisningarna, preciserar vilka åtgärder du ansöker om bidrag för, skriver under och bifogar bilagor. Om du har en god man eller om någon annan skriver under din ansökan åt dig bifogar du ett registerutdrag om ställföreträdarskap eller en kopia på fullmakt att personen får företräda dig.

Medicinskt intyg

Till din ansökan måste du bifoga ett aktuellt medicinskt intyg. Intyget ska skrivas av en arbetsterapeut, fysioterapeut/sjukgymnast, läkare eller annan sakkunnig person som beskriver din funktionsförmåga i din bostad och vilka hinder i miljön som funktionshindret kan medföra. I intyget ska det framgå att åtgärderna är nödvändiga med hänsyn till din funktionsförmåga.

Anbud, offert eller kostnadsberäkning

Vid större och/eller avancerade anpassningar behöver du ta in minst tre offerter. Bifoga kopior av dem i din ansökan. Du kan kontakta valfri entreprenör med F-skattsedel som kan utföra åtgärderna på ett fackmannamässigt sätt.

Ritningar över bostaden                 

Vid omfattande åtgärder/anpassningar kan du behöva bifoga planritningar och uppställningsritningar. Om det är fråga om ändrad planlösning ska du bifoga ritningar över bostaden före respektive efter ändringen.

Ansöka om bidrag i efterhand

Normalt ansöker du om bidrag till bostadsanpassning innan du utfört någon åtgärd men lagen om bostadsanpassningsbidrag hindrar inte att bidrag kan sökas i efterhand, det vill säga efter att en åtgärd utförts. Det kan dock vara svårare för kommunen att utreda om förutsättningarna för bidrag är uppfyllda om du ansöker om bidrag i efterhand. Observera att ROT-avdrag inte kan nyttjas samtidigt med bidrag till bostadsanpassning.

Vad händer efter att ansökan om bidrag till bostadsanpassning skickats till kommunen?

När du skickat in din fullständiga ansökan får du ett brev som bekräftar att Kommunen tagit emot din ansökan. En handläggare utreder ditt ärende enligt Lagen (1992:1574) om bostadsanpassningsbidrag mm. Du erhåller alltid ett skriftligt beslut i ärendet.

Handläggaren utreder ditt ärende

När ditt ärende är komplett, det vill säga när fullständigt ifylld ansökan och medicinskt intyg har inkommit till kommunen påbörjas ditt ärende av en handläggare. Handläggare utreder ditt ärende och bedömer enligt lagen (1992:1574) om bostadsanpassningsbidrag mm om den åtgärd du sökt bidrag till är berättigad och om det är styrkt i bifogat intyg att anpassningen är nödvändig för att göra bostaden ändamålsenlig. Handläggaren utreder/bedömer också om den åtgärd du sökt bidrag för är den lösning som enklast avhjälper problemet. I samband med utredningen är det vanligt att handläggaren gör hembesök. Vid behov kan handläggaren behöva anlita en extern konsult för att utreda vilka lösningar som är möjliga att genomföra.

Ibland kan Du behöva komplettera uppgifter

Om din ansökan saknar uppgifter eller om det medicinska intyget behöver kompletteras informeras du via brev så att du har möjlighet att komplettera uppgifter. Komplettering med offerter eller ritningar kan även bli aktuellt efter att ärendet har påbörjats.

När en lämplig åtgärd är fastställd utreder handläggaren vad som är skälig kostnad för anpassningen. Offerter granskas och vid behov kontaktar handläggaren entreprenörer. Det kan också bli aktuellt att ta in fler offerter.

Du får ett skriftligt beslut

När utredningen är klar får du ett skriftligt beslut i ditt ärende. Ett beslut om bostadsanpassningsbidrag innebär att kommunen har prövat din rätt till bidrag men inte att du automatiskt har tillåtelse att genomföra åtgärden. Det är viktigt att du alltid kontaktar din fastighetsägare för ett medgivande till att åtgärderna får utföras.

Om din ansökan bifalls

Om beslutet är ett bifall betyder det att du fått ja på hela eller delar av din ansökan. I beslutet står vilka åtgärder du har beviljats bidrag för och hur stort bidraget är. Bidraget ska täcka kostnaden för standardutförande för de åtgärder du har beviljats bidrag för.

Om din ansökan avslås

Om beslutet är ett avslag betyder det att du har fått nej på din ansökan. Du har rätt att överklaga beslutet till förvaltningsdomstolen inom tre veckor.

Fastighetsägarens medgivande

Ett beslut om bostadsanpassningsbidrag innebär att kommunen har prövat din rätt till bidrag men inte att du automatiskt har tillåtelse att genomföra åtgärden. 

Att genomföra en bostadsanpassningsåtgärd innebär ofta ett ingrepp i eller i anslutning till en bostad, till exempel i allmänna utrymmen i fastigheten. Därför är det viktigt att du som bor i en hyresrätt eller bostadsrätt och söker bidrag till bostadsanpassning alltid frågar din hyresvärd eller bostadsrättsförening om det behövs ett medgivande innan du genomför en anpassningsåtgärd. Det är viktigt att medgivandet du erhåller är skriftligt och att det framgår vad som gäller om du eventuellt flyttar.

Vem ansvarar för att utföra anpassningen?

Du erhåller ett beslut på ett bidragsbelopp, en summa pengar som ska täcka skälig kostnad för standardprodukter som härrör till sökt åtgärd. Du har själv ansvar för att kontakta en entreprenör/firma för att få anpassningen utförd. Detta är för att konsumenttjänstlagen ska gälla för dig då det är i ditt hem som anpassningen utförs.

Borlänge kommun har ingen möjlighet att påverka vald entreprenörs tid för att få åtgärden genomförd.

Vem äger anpassningen som bidrag erhållits till?

Du äger själv den anpassning som Du erhållit bidrag för. Du har ansvar för underhåll och eventuell reparation av anpassningen. Du har även ansvar för service och besiktning om anpassningen kräver det. Du kan ansöka om bidrag för reparationer, service och besiktning av anpassningen. Bidrag kan beviljas om felet är av teknisk art, men inte om man använt anpassningen på fel sätt. Du bör se över Din hemförsäkring vid anpassningar av teknisk art.  

Återställningsbidrag

Du kan som fastighetsägare under vissa förutsättningar beviljas bidrag till återställning av en anpassning.

Återställningsbidraget regleras av lagen (1992:1574) och kan under vissa förutsättningar beviljas till ägare av hyres- och bostadsrättshus för att ta bort anordningar som utförts med stöd av bostadsanpassningsbidrag. Bestämmelserna är olika beroende på om det gäller en hyresrätt eller en bostadsrätt. Till exempel kan bidrag inte lämnas för att ta bort anpassningar inne i en bostadsrättslägenhet.

Broschyr och ansökan

Lägnst ner på denna sida finns broschyr om bidrag till bostadsanpassning. Ansökningsblankett och information hur den ska fyllas i.

Ansökningsblanketten kan även fyllas i på sidan. Den måste dock skrivas ut för att du ska kunna skriva under blanketten.

Lästips

Nedan kan du läsa mer om bidrag till bostadsanpassning. Länkar till Lagen (1992:1574) om bostadsanpassning och boverket som är tillsynsmyndighet för kommunens handläggare av bidrag till bostadsanpassning.  

Sidan senast uppdaterad