Servicecenter
Telefon: 0243-740 00 (8-16.30 måndag-fredag)
Besök: Stadshuset, Röda vägen 50 (8-16 måndag-fredag)
Post: Borlänge kommun, 781 81 Borlänge
Be att få prata med missbruksenheten
Besöksadress Sveagatan 15 1 tr
Dela sidan på sociala medier

Missbruk och beroende

Socialtjänsten arbetar för att personer med missbruks- och beroendeproblematik ska ta sig ur sitt missbruk. Det finns också flera ideella organisationer som arbetar för samma sak.

Stöd till vuxna

Socialförvaltningens missbruksenhet arbetar mot vuxnas alkohol- och droganvändning. Hit kan Du vända dig för stöd och behandling. Om du är under 20 år ska du vända dig till barn och ungdomsenheten, klicka här för mer information. Om du är orolig för en anhörig eller vän kan du göra en anmälan till oss. Vi utreder behov enligt socialtjänstlagen och lag om vård av missbrukare i vissa fall (LVM). Kontakta Borlänge kommuns växel 0243-74 000 och be att få prata med missbruksenheten.

Ansökan – Anmälan

En ansökan från enskild leder alltid till att en utredning genomförs som visar på hur den sökande bäst kan få hjälp. En anmälan där någon uttrycker oro över någons missbruk leder till att Missbruksenheten gör en så kallad förhandsbedömning genom att kontakta den anmälan berör. En utredning får enligt lag inte öppnas mot den enskildes vilja om inte en omedelbar fara för den enskildes liv och hälsa föreligger.

Öppenvård eller behandlingshem

Utredning som kartlägger individens behov av vård skall även ge anvisning åt om vården kan ges i öppenvård eller om behov av vård på behandlingshem är aktuell. Öppenvård ger möjlighet att bli kvar i sin normala miljö med arbete och socialt umgänge. Ibland är dock missbruket så omfattande att man behöver komma bort från sin vanliga miljö och få mer genomgripande vård på behandlingshem under en tid. Vård på behandlingshem kompletteras oftast med efterföljande öppenvård på hemmaplan. Socialtjänstens vård/behandlingsinsatser planeras så långt det är möjligt tillsammans med individen.

Öppenvård - Alkohol- och drogrådgivningen

Stöd, rådgivning och behandling. Har du alkohol eller drogrelaterade problem? Är tiden inne för en förändring?

Socialtjänstens Alkohol- och drogrådgivning kan erbjuda hjälp till en förändring för personer med riskbruk, skadligt bruk, missbruk och beroende. På vår öppenvård - alkohol- och drogrådgivning erbjuder stöd och rådgivning kring frågor om alkohol- och droganvändning. Här berör vi begreppen bruk, riskbruk, skadligt bruk och beroenden.

Våra metoder

Missbruksvård skall likt all annan vård bygga på vetenskap och väl beprövade metoder. Socialstyrelsen ger återkommande anvisningar i sina nationella riktlinjer för missbruksvården.

MI (Motivational interviewing) eller motiverande samtal:

MI eller Motiverande samtal är en samtalsmetod som används i rådgivning och behandling för att främja och under lätta motivation och beteendeförändring. MI kan användas i kort rådgivning eller som längre behandlingsmetod.

Kognitiv beteende terapi (KBT)/Återfallsprevention:

Återfallsprevention är en form av KBT och syftar till att förebygga återfall i missbruk och beroende. Återfallspreventionsprogrammet innehåller:

  • Interpersonell färdighetsträning (att förstå andras känslor, att uttrycka sina känslor, att hantera och bemöta andras ilska etc)
  • Problemlösningsträning
  • Färdigheter att identifiera högrisksituationer

Behandlingen erbjuds både individuellt och i grupp. Behandlingen ger goda möjligheter till samspel mellan behandlingsprogrammet och den verklighet som man dagligen befinner sig i.

CRA (Community Reinforcement Approach):

Är en behandlingsmetod som bygger på KBT för missbruk och beroende och erbjuds individuellt. Behandlingen har ett pedagogiskt synsätt och där individen ses som en aktiv deltagare. Individens uppmärksammas på de olika resurser som finns i hans/hennes sociala nätverk och i samhället runt omkring. Individen får lära sig att utnyttja dessa resurser för att förstärka motivationen till förändring.

12-stegs behandling:

Tolvstegsbehandling enligt Minnesotamodellen för alkohol- och drogberoende bygger på Anonyma alkoholisters tolvstegsprogram. Behandlingen erbjuds enskilt eller i grupp. Behandlingen bygger på antagandet att alkohol- drogberoende är en kronisk sjukdom som inte kan botas men som kan hejdas genom helnykterhet. Behandlingen syftar till att ge patienten insikt kring beroendet negativa konsekvenser, skapa motivation och livtidsförändring.

Anhörigstöd i grupp eller enskilt

Du  som anhörig kan få stöd i grupp eller enskilt. I gruppverksamheten träffas man under en period av 11 veckor i en sluten grupp och arbetar enligt en anhörigmanual. Under dessa veckor arbetar vi med:

*Den anhöriges livsområden och personlig utveckling

 *Att lära sig uttrycka tydliga förhoppningar och gränser

*Utmaningar/hemläxor att öva på mellan träffarna

*Telefonkontakt vid önskemål mellan träffarna

*Gruppdiskussioner och praktiska övningar

Om du vill ha mer information eller vill ha anhörigstöd i grupp eller enskilt  kontakta alkohol-och drogterapeut Birgitta Jonsson på Alkohol- och drogrådgivningen.

Kontakta oss

Är du i behov av stöd eller är du anhörig och behöver råd och stöd är du välkommen att höra av dig direkt till öppenvårdsmottagning. Du kan vara anonym. Du kan ringa vända Dig direkt till våra behandlare och alkohol-och drogterapeuter, se kontaktuppgifter ovan.

Sidan senast uppdaterad